wtorek, 17 kwietnia 2012

Prawo pracy 05.09.2010r.

Prawo zmienia się niejednokrotnie. Jest obowiązek by urzędnicy i funkcjonariusz umożliwił obywatelom dostęp do norm prawnych.

KODEKS PRACY Z 22 CZERWCA 1974r. ( z późniejszymi zmianami)

PRACA- działalność ludzka (osoba fizyczna) która sama funkcjonuje na rynku pracy.

ŹRÓDŁA PRAWA PRACY- wszystkie normy prawne dotyczące pracowników.
Dzielą się na Powszechne i indywidualne.
POWSZECHNE:
*dotyczą wszystkich
*akty prawa stanowionego
-Kodeks Pracy.
-Ustawy szczegółowe (regulują sprawy związane z zatrudnieniem) np: ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
*pragmatyki służbowe
-ustawa o policji.
-karta nauczyciela
-ustawa o pracownikach samorządowych.
-o służbach celnych.
*akty wykonawcze do ustaw.
-rozporządzenia i zarządzenia (Rada Ministrów, Minister Pracy i Polityki Socjalnej)
*akty międzynarodowe.
(w kontekście socjalnym)
INDYWIDUALNE:
(wewnątrz zakładowe akty prawne, zazwyczaj mają wiele oddziałów)
*układy zbiorowe pracy.
*regulaminy pracy
*statuty.
*regulaminy wynagrodzenia.
(regulaminy, nie dotyczy firm państwowych, tylko prywaciarzy) znajdują się tam zakresy pracy na określonych stanowiskach, warunki BHP zasady ochrony przeciwpożarowej, kto może przebywać, co można wynosić na teren zakładu, wyposażenie indywidualne, zasady porządku określony czas pracy)
*regulaminy wynagrodzenia min 20 osób gdzie są szczeble stanowisk.
-wysokość wynagrodzenia.
-wypłacanie świadczeń z świadczeń socjalnych.
-trzynastki
-wczasy pod gruszą
-premie.

Rozdział 2 w K.P "Podstawowe zasady prawa pracy"
Równe traktowanie w zatrudnieniu, gdy dochodzi do większego wyzysku pracownika. Rozdział ten ma bronić praw pracownika.

1. ZASADA- Zasada wolności pracy każdy ma prawo do swobodnego pracowania w pracy która mu odpowiada,
2. ZASADA- Zasada prowadzenia przez państwo polityki zmierzającej do produktywnego i pełnego zatrudnienia (by wszyscy ludzie mieli zatrudnienie)
3. ZASADA- określania przez państwo minimalnej wysokości wynagrodzenia.
4. ZASADA- Godziwego wynagrodzenia za pracę.
5. ZASADA-  Równości praw pracowników z tytułu jednakowego wypełniania tych samych obowiązków. (Zakaz dyskryminacji pracowników, ze względu na, wiek, płeć, niepełnosprawność, wyznanie, poglądy polityczne)
6. ZASADA- Obowiązek pracodawcy szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika.
7.ZASADA- Prawa do wypoczynku (zasady czasu pracy, urlopów, ustawy o dniach wolnych od pracy)
8. ZASADA- Zapewniania pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.
9. ZASADA- Zasada ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
10. ZASADA- Obowiązku zaspakajania, stosowanie do możliwości i warunków, bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników.
11. ZASADA- wolności zrzeszania się pracowników i pracodawców.
12. ZASADA- Uczestnictwa pracowników w zarządzaniu zakładem pracy.
13. ZASADA- Uprzywilejowania pracownika oznacza że postanowienia umów  o pracę mogą być bardziej korzystne dla pracownika aniżeli przepisy P.P.
14. ZASADA- Automatyzmu prawnego oznacza że w miejsce mniej korzystnych dla pracownika postanowień umownych stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz